Klimaatproeftuin, Delft Zuid-Oost


In opdracht van het ministerie van VROM hebben wij voor de Gemeente Delft in december en januari twee werkateliers georganiseerd om ideeën voor de Delft Zuid Oost te ontwikkelen. Deze ‘proeftuin is onderdeel van het programma Klimaat voor Ruimte VROM.

Voor de proeftuin/werkateliers waren alle belanghebbenden van het gebied: met name de TU wijk uitgenodigd. Hoofdfocus van de proeftuin was klimaatadaptatie/ mitigatie en de wateropgave. In twee werkmiddagen zij met medewerkers van de gemeente Delft, de Studentenwoningbouwvereniging, TU Vastgoed, het Hoogheemraadschap, medewerkers van de TU en medewerkers van VROM heel concrete ideeën voor de wijk ontwikkeld. De ontwikkelde ideeën zij als input gebruikt voor een burger participatieproces en zullen ook zover mogelijk meegenomen worden in de MER procedure en in het bestemmingsplan.

Voor het werken in klimaatateliers hebben wij klimaatkaarten ontwikkeld. Deze klimaatkaarten geven beknopt weer wat het rendement is van een bepaalde maatregel, de beperking en beknopte technische informatie. Deze klimaatkaarten kunnen uitstekend gebruikt worden om  te inspireren .

Naast het ontwikkelen van concrete toepasbare ideeën is vooral het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie van alle belanghebbenden een groot succes geweest binnen deze proeftuin.

Opdrachtgever Klimaat voor Ruimte VROM

Klimaatatelier delft 001 Klimaatatelier delft 002